Fine Art Printing Materials

HP Artist Matte Canvas - 24"x50'

SKU: E4J54B
24 in x 50 ft
610 mm x 15.2 m
Price: €96.32

HP Artist Matte Canvas - 36"x50'

SKU: E4J55B
36 in x 50 in
914 mm x 15.2 m
Price: €144.48

HP Artist Matte Canvas - 42"x50'

SKU: E4J56B
42 in x 50 ft
1067 mm x 15.2 m
Price: €168.56

HP Artist Matte Canvas - 44"x50'

SKU: E4J57A
44 in x 50 ft
1117 mm x 15.2 m
Price: €176.59

HP Artist Matte Canvas - 60"x50'

SKU: E4J58B
60 in x 50 ft
1524 mm x 15.2 m
Price: €240.80

HP Professional Matte Canvas - 24"x50'

SKU: E4J59C
24 in x 50 ft
610 mm x 15.2 m
Price: €96.32

HP Professional Matte Canvas - 36"x50'

SKU: E4J60B
36 in x 50 ft
914 mm x 15.2 m
Price: €144.48

HP Professional Matte Canvas - 42"x50'

SKU: E4J61B
42 in x 50 ft
1067 mm x 15.2 m
Price: €168.56

HP Professional Matte Canvas - 44"x50'

SKU: J3E86A
44 in x 50 ft
1117 mm x 15.2 m
Price: €176.59

HP Professional Matte Canvas - 60"x50'

SKU: J3E87B
60 in x 50 ft
1524 m x 15.2 m
Price: €240.80